Nie bądź obojętny. Reaguj!!! Zadzwoń na bezpłatny numer alarmowy 986

Rusza Kurs Samoobrony dla kobiet!

Pre­zy­dent Mia­sta Sta­ra­cho­wice – Syl­we­ster Kwie­cień za­pra­sza miesz­kanki Sta­ra­cho­wic do udziału w bez­płat­nym Kur­sie Sa­mo­obrony dla Ko­biet. Kurs pro­wa­dzony jest jako część re­ali­zo­wa­nego przez Gminę Sta­ra­cho­wice

Czy­taj więcej

Sprzedała wódkę 16-latkowi!!!

Funk­cjo­na­riu­sze Straży Miej­skiej pa­tro­lu­jący oto­cze­nie zbior­nika Lu­bianka, za­uwa­żyli nie­let­niego w po­śpie­chu cho­wa­ją­cego pół­li­trową bu­telkę wódki! Roz­py­tany na oko­licz­ność po­sia­da­nego al­ko­holu, z roz­bra­ja­jącą szcze­ro­ścią po­in­for­mo­wał, iż al­ko­hol ku­pił bez żad­nego pro­blemu w po­bli­skim skle­pie spo­żyw­czym. Prze­wie­ziony do sklepu gdzie do­ko­nał za­kupu, wska­zał

Czy­taj więcej

Sprinter w japonkach.

Funk­cjo­na­riu­sze pa­tro­lu­jący te­ren osie­dla Żerom­skiego za­uwa­żyli męż­czy­znę, który na ławce przed blo­kiem, ra­czył się piw­kiem. Wi­dząc nad­cho­dzący pa­trol, rzu­cił bu­telką, wsko­czył w le­żące obok „ja­ponki” i pe­łen we­rwy wy­star­to­wał jak sprin­ter:) Nie­stety wy­pity al­ko­hol, mo­kra trawa i

Czy­taj więcej

Chciał utopić trzy szczeniaki w kałuży!

Funk­cjo­na­riu­sze po­dej­mu­jący w so­botni wie­czór ko­lejną in­ter­wen­cję, nie spo­dzie­wali się, iż będą świad­kami, aż ta­kiego ze­zwie­rzę­ce­nia czło­wieka. Miesz­kanka osie­dla Har­cer­ska wy­glą­da­jąc przez okno swo­jego miesz­ka­nia, usły­szała roz­pacz­liwe po­pi­ski­wa­nie szcze­nia­ków. Chwilę póź­niej, uj­rzała męż­czy­znę który

Czy­taj więcej

Powrót do góry