Znaleziono kotka.

kotWi­doczny na zdję­ciu ko­tek zo­stał zna­le­ziony przy ul. Ki­liń­skiego. Ko­cu­rek ma około trzy mie­siące, ko­rzy­sta z ku­wety. Lubi ba­wić się, ak­cep­tuje obec­ność in­nych ko­tów.  Wła­ści­ciela kotka lub osobę chcącą za­opie­ko­wać się nim pro­szę o kon­takt te­le­fo­niczny pod nu­me­rem: 693 051 809.

Ważny komunikat.

Przed­się­bior­stwo Wo­do­cią­gów i Ka­na­li­za­cji Spółka z o.o. w Sta­ra­cho­wi­cach in­for­muje od­bior­ców wody po­cho­dzą­cej z uję­cia w Trę­bowcu o wa­run­ko­wej przy­dat­no­ści wody do spo­ży­cia po prze­go­to­wa­niu ze względu na po­gor­sze­nie ja­ko­ści mi­kro­bio­lo­gicz­nej. Woda na­daje się do ce­lów go­spo­dar­czych.

  Za­rząd Przed­się­bior­stwa Wo­do­cią­gów i Ka­na­li­za­cji Spółka z o.o.

Patrol starachowickiej Straży Miejskiej najlepszy w województwie!!! Mamy złoto!!!

GłówneW dniu dzi­siej­szym na te­re­nie Ko­mendy Wo­je­wódz­kiej Po­li­cji w Kiel­cach, ro­ze­grany zo­stał fi­nał XII Świę­to­krzy­skich Za­wo­dów „Pa­trol Roku Straży Miej­skiej 2015”. Prze­pro­wa­dzone za­wody były do­sko­nałą oka­zją spraw­dze­nia stop­nia wy­szko­le­nia, jak rów­nież pra­wi­dło­wego przy­go­to­wa­nia za­wo­do­wego funk­cjo­na­riu­szy oraz w kon­se­kwen­cji do wy­ło­nie­nia naj­lep­szych straż­ni­ków z wszyst­kich ko­mend Straży Miej­skich i Gmin­nych. O ran­dze za­wo­dów świad­czy rów­nież fakt, iż patro­nat nad za­wo­dami ob­jęli: Wo­je­woda Świę­to­krzy­ski, Mar­sza­łek Wo­je­wódz­twa Świę­to­krzy­skiego, Świę­to­krzy­ski Ko­men­dant Wo­je­wódzki Po­li­cji w Kiel­cach oraz Pre­fekt Wo­je­wódz­twa Świę­to­krzy­skiego Kra­jo­wej Rady Ko­men­dan­tów Straży Miej­skich i Gmin­nych RP. Z sa­tys­fak­cją in­for­mu­jemy, iż pa­trol sta­ra­cho­wic­kiej jed­nostki Straży Miej­skiej w skła­dzie specj. Łu­kasz Za­czyń­ski oraz mł.specj. Pa­weł Jam­ski po za­cię­tej ry­wa­li­za­cji za­jął pierw­sze miej­sce w wo­je­wódz­twie w tych pre­sti­żo­wych za­wo­dach!!!

 

2

 

Zagubiony.

główneDy­żurny Straży Miej­skiej otrzy­mał zgło­sze­nie od ofi­cera dy­żur­nego KPP, iż w re­jo­nie osie­dla Ma­jówka za­gi­nął 89-letni miesz­ka­niec Sta­ra­cho­wic. Z uzy­ska­nych in­for­ma­cji wy­ni­kało, iż za­gu­biony męż­czy­zna ze względu na swoją cho­robę nie bę­dzie w sta­nie sa­mo­dziel­nie od­na­leźć drogi do swo­jego domu, a jego sa­mo­dzielne po­ru­sza­nie się po te­re­nie mia­sta może spo­wo­do­wać nie­szczę­ście.

Czy­taj więcej

Powrót do góry