Nie bądź obojętny. Reaguj!!! Zadzwoń na numer Straż Miejska 41 274 62 48

Szczęśliwie odnaleziona zguba.

główneW wy­niku sze­regu pod­ję­tych dzia­łań, za­gu­biony owcza­rek nie­miecki, po kilkunasto-godzinnym po­by­cie w na­szej ko­men­dzie, od­na­lazł swoją ro­dzinę:) Więk­szość lu­dzi uważa, że ich pies ni­gdy się nie zgubi. Nie­stety, nie wszystko można prze­wi­dzieć. Dla­tego bar­dzo po­mocne dla nas, w szyb­kim zna­le­zie­niu za­gu­bio­nego pie­ska jest chip (po­sia­damy czyt­nik) lub cho­ciażby prze­cze­piony do ob­roży bre­lo­czek, na któ­rym za­miesz­czony przez le­ka­rza we­te­ry­na­rii nu­me­rek, daję moż­li­wość nie­mal na­tych­mia­sto­wego usta­le­nia jego wła­ści­ciela.

123

456

Zdążyli z pomocą.

IMAG0158Funk­cjo­na­riu­sze Straży Miej­skiej pa­tro­lu­jący te­ren Rynku, o godz.18.30 otrzy­mali in­for­ma­cję,                  iż w re­jo­nie ul. Let­ni­sko­wej i ul. Zgod­nej na te­re­nie lasu, leży pół­nagi męż­czy­zna. W trak­cie pie­szego pa­tro­lo­wa­nia le­śnego te­renu, w od­le­gło­ści kil­ku­set me­trów od naj­bliż­szych za­bu­do­wań, od­na­leźli le­żą­cego wśród gę­stych za­ro­śli, star­szego męż­czy­znę.

Czy­taj więcej

Wojewódzkie Zawody Strzeleckie Świt 2015. Straż Miejska z sukcesami !!!

GłówneJak co roku, na sta­ra­cho­wic­kiej strzel­nicy „Świt”, od­były się Otwarte Wo­je­wódz­kie Za­wody Strze­lec­kie Klubu Żoł­nie­rzy Re­zerwy LOK. W za­wo­dach wy­star­to­wało 10 dru­żyn re­pre­zen­tu­ją­cych głów­nie służby mun­du­rowe i kluby. Prze­pro­wa­dzone Wo­je­wódz­kie Za­wody Strze­lec­kie były do­sko­nałą oka­zją spraw­dze­nia stop­nia wy­szko­le­nia, jak rów­nież pra­wi­dło­wego przy­go­to­wa­nia za­wo­do­wego funk­cjo­na­riu­szy oraz w kon­se­kwen­cji do wy­ło­nie­nia naj­lep­szych ze wszyst­kich star­tu­ją­cych ze­spo­łów.

Czy­taj więcej

Wynik badania – ponad 7 promili!

główne 7 promiliŚred­niej bu­dowy, nie pi­jący na­ło­gowo męż­czy­zna, po wy­pi­ciu pół­li­tro­wej bu­telki wódki osiąga wy­nik 2 pro­mili al­ko­holu we krwi. Uważa się, że 4 pro­mile, to dawka śmier­telna, ale wszystko to do­ty­czy osób, które piją oka­zjo­nal­nie.

Czy­taj więcej

Powrót do góry