Nie bądź obojętny. Reaguj!!! Zadzwoń na bezpłatny numer alarmowy 986

Sprzedała wódkę 16-latkowi!!!

Funk­cjo­na­riu­sze Straży Miej­skiej pa­tro­lu­jący oto­cze­nie zbior­nika Lu­bianka, za­uwa­żyli nie­let­niego w po­śpie­chu cho­wa­ją­cego pół­li­trową bu­telkę wódki! Roz­py­tany na oko­licz­ność po­sia­da­nego al­ko­holu, z roz­bra­ja­jącą szcze­ro­ścią po­in­for­mo­wał, iż al­ko­hol ku­pił bez żad­nego pro­blemu w po­bli­skim skle­pie spo­żyw­czym. Prze­wie­ziony do sklepu gdzie do­ko­nał za­kupu, wska­zał

Czy­taj więcej

Sprinter w japonkach.

Funk­cjo­na­riu­sze pa­tro­lu­jący te­ren osie­dla Żerom­skiego za­uwa­żyli męż­czy­znę, który na ławce przed blo­kiem, ra­czył się piw­kiem. Wi­dząc nad­cho­dzący pa­trol, rzu­cił bu­telką, wsko­czył w le­żące obok „ja­ponki” i pe­łen we­rwy wy­star­to­wał jak sprin­ter:) Nie­stety wy­pity al­ko­hol, mo­kra trawa i

Czy­taj więcej

Chciał utopić trzy szczeniaki w kałuży!

Funk­cjo­na­riu­sze po­dej­mu­jący w so­botni wie­czór ko­lejną in­ter­wen­cję, nie spo­dzie­wali się, iż będą świad­kami, aż ta­kiego ze­zwie­rzę­ce­nia czło­wieka. Miesz­kanka osie­dla Har­cer­ska wy­glą­da­jąc przez okno swo­jego miesz­ka­nia, usły­szała roz­pacz­liwe po­pi­ski­wa­nie szcze­nia­ków. Chwilę póź­niej, uj­rzała męż­czy­znę który

Czy­taj więcej

Zdążyli z pomocą.

Funk­cjo­na­riu­sze Straży Miej­skiej pa­tro­lu­jący o godz. 18.15 oto­cze­nie Gim­na­zjum przy ul. Kie­lec­kiej, otrzy­mali od prze­jeż­dża­ją­cego kie­rowcy in­for­ma­cję, iż ja­dąc sa­mo­cho­dem ul. Mo­niuszki za­uwa­żył le­żą­cego przy ulicy męż­czy­znę, który praw­do­po­dob­nie ma atak pa­daczki. Po prze­ka­za­niu in­for­ma­cji, po­je­chał da­lej. W wy­niku bły­ska­wicz­nie pod­ję­tych dzia­łań, już po chwili za­uwa­żyli le­żą­cego męż­czy­znę. Straż­nicy, aby zmi­ni­ma­li­zo­wać ewen­tu­alne skutki uszko­dze­nia ciała,

Czy­taj więcej

Powrót do góry