Nie bądź obojętny. Reaguj!!! Zadzwoń na numer Straż Miejska 41 274 62 48

Miłości do zwierząt ciąg dalszy…


Funk­cjo­na­riu­sze Straży Miej­skiej pa­tro­lu­jący te­ren osie­dla Mu­rar­ska otrzy­mali in­for­ma­cję  o gło­śno skom­lą­cym psie, le­żą­cym na po­bo­czu ulicy Le­śnej. Mimo na­tych­mia­sto­wej re­ak­cji funk­cjo­na­riu­szy i prze­wie­zie­niu ran­nego psa do le­ka­rza we­te­ry­na­rii, nie­stety na­sza po­moc przy­szła  za późno. Z uzy­ska­nych in­for­ma­cji wy­ni­kało, iż pies zo­stał po­trą­cony przez kie­ru­ją­cego po­jaz­dem, który po ude­rze­niu w psa na­wet nie zwol­nił. Na­wet je­śli jego bez­dusz­ność nie po­zwa­lała mu za­trzy­mać swo­jego po­jazdu i spraw­dzić co z psem, to wy­star­czyło cho­ciaż za­dzwo­nić ano­ni­mowo do na­szego dy­żur­nego. A tak, po­moc przy­szła za późno. 

Pa­nie kie­rowco - ab alio exspec­tes, al­teri quod feceris.

Szczenięta zawiązane w worku wyrzucone do lasu jak śmieci!

W swo­jej pracy co­raz czę­ściej spo­ty­kamy się z krzywdą wy­rzą­dzaną bez­bron­nym zwie­rza­kom przez lu­dzi. Świad­czy o tym nie­wąt­pli­wie nie tylko wzra­sta­jąca z dnia na dzień ilość in­ter­wen­cji do­ty­czącą wa­łę­sa­ją­cych się, głod­nych i po­rzu­co­nych psów, lecz rów­nie prze­ra­ża­jąca jest ich bru­tal­ność. W roku 2014 zre­ali­zo­wa­li­śmy 215 in­ter­wen­cji do­ty­czą­cych zwie­rząt! W śro­dowy po­ra­nek dy­żurny Straży Miej­skiej otrzy­mał in­for­ma­cję, iż w le­sie na wy­so­ko­ści ul. Ostro­wiec­kiej ktoś wy­rzu­cił w worku szcze­niaki. Po­dej­mu­jący in­ter­wen­cję straż­nicy, po kil­ku­na­sto­mi­nu­to­wych po­szu­ki­wa­niach w le­sie, za­uwa­żyli le­żące na worku dwa małe szcze­niaki. Prze­ra­żo­nym pie­skom,

Czy­taj więcej

Szlaban.

Gło­śné ude­rze­nie w branżę „do­pa­la­czową” pod­cięło jej skrzy­dła, ale tylko na krótko. Od mo­mentu po­ja­wie­nia się do­pa­la­czy na te­re­nie mia­sta i dzięki uzy­ska­nym przez straż­ni­ków in­for­ma­cją, moż­liwe było uru­cho­mie­nie dzia­łań ma­ją­cych na celu za­po­bie­że­niu wpro­wa­dza­niu do obiegu „dopalaczy”na ry­nek sta­ra­cho­wicki. Przez ku­lawe prawo, pro­du­cenci i dys­try­bu­to­rzy tego „świń­stwa” są w dal­szym ciągu krok przed. Po nie­po­ko­ją­cych sy­gna­łach do­cie­ra­ją­cych z kraju

Czy­taj więcej

Smog nad dachami.

 W se­zo­nie grzew­czym by­wają dni, że od­dy­cha się na­prawdę ciężko. Wciąż wiele osób spala śmieci na po­dwór­kach lub w do­mo­wych pie­cach. Dziś więk­szość pro­du­ko­wa­nych przez nas od­pa­dów, to two­rzywa sztuczne. Nie­stety, wy­niki pro­wa­dzo­nych przez straż­ni­ków kon­troli, nie­jed­no­krot­nie po­twier­dzają, iż nie wszy­scy zdają so­bie sprawę ze

Czy­taj więcej

Powrót do góry