Nie bądź obojętny. Reaguj!!! Zadzwoń na numer Straż Miejska 41 274 62 48

Podsumowanie kontroli.

W dniu 20.03.2015 roku w w Ko­men­dzie Straży Miej­skiej w Kiel­cach, od­było się spo­tka­nie, któ­rego te­ma­tem było omó­wie­nie wy­ni­ków kon­troli jed­no­stek Straży Miej­skich i Gmin­nych wo­je­wódz­twa Świę­to­krzy­skiego za rok 2014. W spo­tka­niu uczest­ni­czyli; przed­sta­wi­ciel Wy­działu Bez­pie­czeń­stwa i Za­rzą­dza­nia Kry­zy­so­wego Świę­to­krzy­skiego Urzędu Wo­je­wódz­kiego, przed­sta­wi­ciel Wo­je­wody Świę­to­krzy­skiego, Na­czel­nik Wy­działu Pre­wen­cji Ko­mendy Wo­je­wódz­kiej

Czy­taj więcej

Butelką w kaczki.

Licz­nie urzą­dzane „im­prezy nad wodą”, za­zwy­czaj koń­czą się po­zo­sta­wia­niem wielu „nie­mi­łych pa­mią­tek”, które istot­nie wpły­wają na nie­ko­rzystny wi­zu­alny i es­te­tyczny wy­gląd na­szych zbior­ni­ków wod­nych. Wielu lu­dzi wciąż my­śli, że je­żeli wrzuci śmieci do wody, to pro­blem znika, bo ich nie wi­dać. Lu­dzie po­winni być świa­domi tego, co ro­bią, bo­wiem za­nie­czysz­cza­jąc wody zbior­nika, wy­rzą­dzają krzywdę za­równo przy­ro­dzie, jak i so­bie. Funk­cjo­na­riu­sze Straży Miej­skiej pa­tro­lu­jący oto­cze­nie stawu, za­uwa­żyli grupę mło­dych osób

Czy­taj więcej

Projekt Starachowice-bezpieczne w praktyce. ETAP II z najwyższą oceną. Mamy dotacje!!!

Pro­jekt „Starachowice-bezpieczne w prak­tyce. ETAP II uzy­skał naj­wyż­szą ocenę w Mi­ni­ster­stwie Spraw We­wnętrz­nych z pro­jek­tów z woj. świę­to­krzy­skiego, które uzy­skały do­fi­nan­so­wa­nie. Do­ta­cja na re­ali­za­cję za­da­nia to 100 000 zł. Pie­nią­dze po­cho­dzą z po­działu re­zerwy ce­lo­wej bu­dżetu pań­stwa, prze­zna­czo­nej na do­fi­nan­so­wa­nie pro­jek­tów za­dań pu­blicz­nych

Czy­taj więcej

Wychowanie przez sprzątanie.

Ni­czym przy­jem­nym dla każ­dego z nas, jest ko­niecz­ność ob­ser­wo­wa­nia na­gan­nych za­cho­wań osób spo­ży­wa­ją­cych al­ko­hol, wo­kół któ­rych mnó­stwo po­roz­rzu­ca­nych pu­szek i bu­te­lek po al­ko­holu, nie­rzadko gło­śno prze­kli­na­ją­cych, nie zwa­żyw­szy na obec­ność in­nych osób. Prze­kra­cza­jąc li­nię gra­niczną pew­nych stan­dar­dów spo­łecz­nych, mu­simy li­czyć się z kon­se­kwen­cjami swo­ich czy­nów. Więk­szość po­dej­mo­wa­nych in­ter­wen­cji koń­czy się na ubo­le­wa­niu z po­wodu dość do­tkli­wych

Czy­taj więcej

Powrót do góry