Nie bądź obojętny. Reaguj!!! Zadzwoń na bezpłatny numer alarmowy 986

Złodziej zatrzymany na gorącym uczynku!


Do wy­jąt­kowo bez­czel­nej kra­dzieży do­szło w dniu wczo­raj­szym na ul. Ił­żec­kiej. Funk­cjo­na­riusz Straży Miej­skiej, bę­dący poza go­dzi­nami pracy, około go­dzin 16.00 za­uwa­żył jak za­kap­tu­rzony męż­czy­zna, wy­ko­rzy­stu­jąc mo­ment nie­uwagi wła­ści­cielki kwia­ciarni, w spo­sób zu­chwały krad­nie wią­zanki na groby. W wy­niku na­tych­mia­stowo pod­ję­tej in­ter­wen­cji i po krót­kim po­ścigu „ama­tor cu­dzej wła­sno­ści” zo­stał ujęty przez straż­nika. Za­trzy­ma­nym zło­dzie­jem oka­zał się

 

Czy­taj więcej

Zachować powagę — kompleksowe działania.

Funk­cjo­na­riu­sze Straży Miej­skiej roz­po­częli wzmo­żone kon­trole i ob­ser­wa­cje te­re­nów sta­ra­cho­wic­kich cmen­ta­rzy, ce­lem wy­eli­mi­no­wa­nia ja­kich­kol­wiek przy­pad­ków za­kłó­ca­nia po­rządku pu­blicz­nego, de­wa­sta­cji, ogra­ni­cze­nia wy­bry­ków chu­li­gań­skich w sto­sunku do osób star­szych, skła­da­ją­cych wi­zyty na gro­bach

Czy­taj więcej

Nie dawajmy okazji cmentarnym złodziejom.

W trak­cie pie­szych pa­troli te­re­nów cmen­ta­rzy, czę­sto spo­ty­kamy się z roz­tar­gnie­niem lub bra­kiem roz­sądku ze strony osób po­rząd­ku­ją­cych groby naj­bliż­szych. To my sami po­zo­sta­wia­jąc w miej­scu wi­docz­nym to­rebkę, sa­szetkę, sta­jemy się świa­do­mym ce­lem dla po­ten­cjal­nego cmen­tar­nego zło­dzieja. W trak­cie nie­dziel­nego pa­trolu te­renu cmen­ta­rza przy ul. Zgod­nej oraz ul. Ra­dom­skiej kil­ku­krot­nie by­li­śmy świad­kami po­zo­sta­wie­nia to­re­bek bez ja­kie­go­kol­wiek nad­zoru ze strony ich wła­ści­cieli (patrz zdję­cia).

Czy­taj więcej

O krok od nieszczęścia (nagranie).

Kwe­stią szcze­gól­nie nie­bez­pieczną jest fakt wy­pusz­cza­nia psów lu­zem, bez ja­kie­go­kol­wiek nad­zoru ze strony ich wła­ści­cieli. Co­raz czę­ściej zda­rzają się przy­padki, że wy­pusz­czane sa­mo­pas psy ata­kują nie tylko inne zwie­rzęta, lecz także lu­dzi. In­ter­wen­cja zgło­szona o godz.19.03

Czy­taj więcej

Powrót do góry