Nie bądź obojętny. Reaguj!!! Zadzwoń na bezpłatny numer alarmowy 986

Z nudów i głupoty — ciąg dalszy.


Funk­cjo­na­riu­sze Straży Miej­skiej i Po­li­cji pa­tro­lu­jący nocą mia­sto, o godz. 23.24 otrzy­mali in­for­ma­cję od ope­ra­tora Mo­ni­to­ringu Miej­skiego, iż w re­jo­nie fon­tanny przy Al. AK prze­bywa grupa osób za­kłó­ca­jąca po­rzą­dek pu­bliczny. Je­den z mło­dzień­ców po spo­ży­ciu chyba za du­żej dawki al­ko­holu, po­sta­no­wił dać upust roz­pie­ra­ją­cej go ener­gii, usi­łu­jąc zde­wa­sto­wać ta­bliczkę umiesz­czoną przy fon­tan­nie. Mimo kil­ku­krot­nej próby po­bi­cia re­kordu „głu­poty” i wy­rwa­nia

Czy­taj więcej

Z nudów i głupoty.


Na­sto­letni wan­dale nisz­czą z nu­dów lub dla cho­rej za­bawy, wy­ła­do­wu­jąc swoje fru­stra­cje i złość na wszyst­kim, co znaj­dzie się pod ręką lub co na­po­tkają po dro­dze. Nie­stety, wan­da­lizm jest co­raz czę­ściej do­meną nie­let­nich, a śred­nia wieku chu­li­ga­nów dra­stycz­nie się ob­niża. I nie jest to „forma buntu czy pro­te­stu, tak cha­rak­te­ry­styczna dla wieku doj­rze­wa­nia”, lecz wy­raz głu­poty. W czwart­kowy wie­czór pa­trol in­ter­wen­cyjny Straży Miej­skiej, w wy­niku pod­ję­tych czyn­no­ści, do­ko­nał uję­cia 3 nie­let­nich

Czy­taj więcej

Nocna przeszkoda na drodze.


Prace ziemne są nie­odzow­nym eta­pem każ­dej nowo pro­jek­to­wa­nej in­we­sty­cji, na­to­miast obo­wiąz­kiem wy­ko­nawcy jest pra­wi­dłowe za­bez­pie­cze­nie oraz ozna­cze­nie te­renu pro­wa­dzo­nych prac, w spo­sób unie­moż­li­wia­jący stwa­rza­nie ja­kie­go­kol­wiek za­gro­że­nia 

Czy­taj więcej

Telefon wrócił do właściciela.

Ze względu na roz­miar, zgu­bić go nie­trudno. A skoro jedni ko­mórki gu­bią, to inni je znaj­dują. Funk­cjo­na­riusz Straży Miej­skiej idący do pracy, na wy­so­ko­ści bloku nr 1 przy ul. Szkol­nej za­uwa­żył le­żący na traw­niku te­le­fon ko­mór­kowy. Po usu­nię­ciu chwi­lo­wej „nie­dy­spo­zy­cyj­no­ści” apa­ratu spo­wo­do­wa­nej wil­got­no­ścią od le­że­nia na ło­nie na­tury, moż­liwe było usta­le­nie nu­meru, pod któ­rym wia­domo było, iż kryje się za nim bli­ska wła­ści­cie­lowi osoba. Drugi wy­brany

Czy­taj więcej

Powrót do góry