Różne oblicza człowieczeństwa.

1Funk­cjo­na­riu­sze Straży Miej­skiej pa­tro­lu­jący te­ren os. Łazy uzy­skali in­for­ma­cję, iż w re­jo­nie ogro­dze­nia cmen­ta­rza na ul. Ił­żec­kiej ktoś wy­rzu­cił szcze­niaka. W wy­niku pod­ję­tych czyn­no­ści, nie tylko udało się uchro­nić od nie­chyb­nej śmierci wy­rzu­co­nego w krzaki 2-miesięcznego szcze­niaczka, lecz rów­nież in­ter­we­niu­ją­cym straż­ni­kom udało się zna­leźć mu nowy dom.

Czy­taj więcej

Rzeka to nie śmietnik.

główneNa pewno każdy z nas lubi po­dzi­wiać piękno ota­cza­ją­cej nas przy­rody, a nikt nie chce oglą­dać tego, co inni wy­rzu­cają w przy­pad­kowe miej­sca. Czy­ste, za­dbane zbior­niki wodne, jak i upo­rząd­ko­wany brzeg rzeki, na­prawdę może być wspa­nia­łym miej­scem do spa­ceru i od­po­czynku. Dla jed­nych spa­cer po obrze­żach mia­sta jest cza­sem wy­tchnie­nia, a dla in­nych oka­zją wy­zby­cia się nie­chcia­nego worka śmieci.

Czy­taj więcej

Bez domu, bez nadziei …

głowneBez­domni czę­sto szu­kają schro­nie­nia w opusz­czo­nych miesz­ka­niach, bu­dyn­kach, piw­ni­cach, ogród­kach dział­ko­wych. Jako funk­cjo­na­riu­sze Straży Miej­skiej za­wsze re­agu­jemy na wszel­kie sy­gnały do­ty­czące osób, które po­zo­sta­wione bez po­mocy, mogą zo­stać na­ra­żone na utratę zdro­wia, a na­wet ży­cia.

Czy­taj więcej

Nie jesteśmy obojętni.

główneDy­żurny Straży Miej­skiej otrzy­mał in­for­ma­cję od miesz­kańca, do­ty­czącą pisz­czą­cego ptaka który utknął w ryn­nie na da­chu bloku i bez udzie­le­nia mu po­mocy, nie ma naj­mniej­szych szans na prze­ży­cie. W wy­niku pod­ję­tych czyn­no­ści przez in­ter­we­niu­ją­cych straż­ni­ków, po wej­ściu na dach bu­dynku przy ul. Kra­szew­skiego i szyb­kim zlo­ka­li­zo­wa­niu „pe­chowca”, przy­stą­pili do jego oswo­bo­dze­nia.

Czy­taj więcej

Powrót do góry