Sklep z dopalaczami zlikwidowany.

DSC_0022Do­pa­la­cze zwane no­wymi nar­ko­ty­kami sta­no­wiące pio­ru­nu­jącą mie­szankę róż­nych skład­ni­ków, cha­rak­te­ry­zują się wy­soką tok­sycz­no­ścią, na­wet w mi­kro­sko­pij­nych daw­kach. Po­wo­dują uza­leż­nie­nie fi­zyczne i psy­chiczne. Ich uży­cie może do­pro­wa­dzić do trwa­łego uszko­dze­nia or­ga­nów we­wnętrz­nych i ośrod­ko­wego układu ner­wo­wego. Do­pa­la­cze sta­no­wią po­ważne za­gro­że­nie dla zdro­wia spo­łe­czeń­stwa a przede wszyst­kim dla mło­dego po­ko­le­nia — ostat­nio się­gają po nie na­wet 12-letnie dzieci.

Czy­taj więcej

Poszukiwany właściciel.

pies1W dniu 01.01.2016r. w re­jo­nie łąk po­mię­dzy Sta­ra­cho­wi­cami a Wą­choc­kiem, od­na­le­ziono du­żego psa, ma­ści pło­wej, w ob­roży i ze smy­czą. Pies był wy­stra­szony, praw­do­po­dob­nie hu­kiem fa­jer­wer­ków. In­for­ma­cje można uzy­skać pod nu­me­rem te­le­fonu  — 664459907.

„Pomóżmy przetrwać”.

głW trak­cie peł­nio­nych służb pa­tro­lo­wych re­wi­rowi Straży Miej­skiej wska­zali 23 miej­sca w któ­rych w okre­sie zi­mo­wym mogą prze­by­wać osoby bez­domne nie ko­rzy­sta­jące z miej­skiej noc­le­gowni. Z chwilą na­sta­nia mro­zów funk­cjo­na­riu­sze Straży Miej­skiej roz­po­częli wzmo­żone kon­trole miejsc gro­ma­dze­nia się osób bez­dom­nych. Spraw­dzane są opusz­czone bu­dynki, ka­nały cie­płow­ni­cze, zej­ścia do piw­nic, piw­nice, re­jony mo­stów, stu­dzienki ka­na­li­za­cyjne, klatki scho­dowe, ba­raki oraz inne miej­sca znane straż­ni­kom z prze­by­wa­nia osób bezdomnych. 

Czy­taj więcej

Fajerwerki.

główneJak co roku przed Syl­we­strem funk­cjo­na­riu­sze sta­ra­cho­wic­kiej Straży Miej­skiej prze­pro­wa­dzili  kon­trole punk­tów sprze­daży ma­te­ria­łów pi­ro­tech­nicz­nych na te­re­nie mia­sta. W wy­niku pod­ję­tych dzia­łań prze­pro­wa­dzono 26 kon­troli sta­no­wisk sprze­daży fa­jer­wer­ków. Spraw­dze­niu pod­le­gały  czy sprze­dawcy fa­jer­wer­ków prze­strze­gają obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów, po­sia­dają od­po­wied­nie po­zwo­le­nia, kon­tro­lo­wano spo­sób prze­cho­wy­wa­nia sprze­da­wa­nych ma­te­ria­łów pi­ro­tech­nicz­nych, do­stęp do ga­śnicy oraz co naj­waż­niej­sze, czy han­dlowcy nie ła­mią prze­pi­sów sprze­da­jąc fa­jer­werki nieletnim. 

Czy­taj więcej

Powrót do góry