Nie bądź obojętny. Reaguj!!! Zadzwoń na numer Straż Miejska 41 274 62 48

Trując sąsiadów.

piec pełen butówRe­wi­rowi re­ali­zu­jąc za­da­nie kom­plek­so­wej kon­troli po­se­sji, sys­te­ma­tycz­nie przy­po­mi­nają wła­ści­cie­lom kon­tro­lo­wa­nych po­se­sji o za­ka­zie wy­pa­la­nia śmieci w do­mo­wych pie­cach.

Czy­taj więcej

Mustang.

mustangFunk­cjo­na­riu­sze Straży Miej­skiej pa­tro­lu­jący te­ren os. Łazy, otrzy­mali in­for­ma­cję o ta­jem­ni­czym zwie­rzę­ciu wi­dzia­nym od dwóch dni w po­bli­skim le­sie. Ze względu na po­twier­dze­nie in­for­ma­cji przez ko­lejne osoby, straż­nicy przy­stą­pili do opa­tro­lo­wa­nia te­re­nów le­śnych w tym re­jo­nie.

Czy­taj więcej

Kolejni.……

główneW trak­cie pro­wa­dzo­nych czyn­no­ści służ­bo­wych, re­wi­rowy Straży Miej­skiej usta­lił ko­lej­nych spraw­ców pod­rzu­ca­nia du­żych ilo­ści śmieci w re­jo­nie cmen­ta­rza przy ul. Zgod­nej. Sprawcą za­nie­czysz­cze­nia te­renu przy mu­rze cmen­ta­rza! oka­zał się 39-letni miesz­ka­niec Wą­chocka, który po­sta­no­wił skrzęt­nie zgro­ma­dzone od­pady (ak­ce­so­ria sa­mo­cho­dowe, stare wia­dra) w pre­zen­cie zo­sta­wić miesz­kań­com Sta­ra­cho­wic.

Czy­taj więcej

Zdążyli z pomocą.

Funk­cjo­na­riu­sze Straży Miej­skiej pa­tro­lu­jący te­ren osie­dla Po­łu­dnie, o godz.16.45 otrzy­mali sy­gnał, iż na jed­nej z dzia­łek w re­jo­nie ul. Mie­ro­sław­skiego, od dłuż­szego czasu leży czło­wiek. W trak­cie pie­szego pa­tro­lo­wa­nia wska­za­nego te­renu, w od­le­gło­ści kil­ku­dzie­się­ciu me­trów od naj­bliż­szych za­bu­do­wań, za­uwa­żyli le­żą­cego, nie­przy­tom­nego star­szego męż­czy­znę. Ze względu na brak moż­li­wo­ści na­wią­za­nia ja­kie­go­kol­wiek kon­taktu z nie­przy­tom­nym męż­czy­zną, straż­nicy na­tych­miast roz­po­częli udzie­la­nie nie­zbęd­nej po­mocy, udroż­nia­jąc drogi od­de­chowe i ukła­da­jąc w po­zy­cji bez­piecz­nej. Na­stęp­nie star­szy męż­czy­zna zo­stał za­wie­ziony do Szpi­tal­nego Od­działu Ra­tun­ko­wego przez we­zwaną na miej­sce zda­rze­nia ka­retkę. Fi­na­łem prze­pro­wa­dzo­nej in­ter­wen­cji były piąt­kowe od­wie­dziny 67– let­niego miesz­kańca Sta­ra­cho­wic w Ko­men­dzie Straży Miej­skiej i słowa ser­decz­nego po­dzię­ko­wa­nia dla straż­ni­ków za udzie­loną mu pomoc.

Powrót do góry