Pijany staranował dwa pojazdy!!!

radiowozy intFunk­cjo­na­riu­sze Straży Miej­skiej pa­tro­lu­jący te­ren osie­dla Po­łu­dnie, o godz. 20.10. za­uwa­żyli dwóch męż­czyzn któ­rzy w zde­cy­do­wany spo­sób unie­moż­li­wili dal­szą jazdę nie­trzeź­wemu kie­rowcy. Spo­sób jazdy kie­ru­ją­cego BMW który chwilę wcze­śniej sta­ra­no­wał dwa za­par­ko­wane po­jazdy na ul. H. Bo­saka, jed­no­znacz­nie wska­zy­wał, iż kie­rowca po­jazdu jest po­rząd­nie „nie­dy­spo­no­wany”. Aby wy­eli­mi­no­wać re­alne nie­bez­pie­czeń­stwo spo­wo­do­wa­nia ko­lej­nych ko­li­zji, straż­nicy na­tych­miast pod­jęli dzia­ła­nia ma­jące na celu jak naj­szyb­sze prze­ję­cie nie­trzeź­wego kie­rowcy ce­lem unie­moż­li­wie­nia jego ko­lej­nym wy­czy­nom. Całe szczę­ście iż w porę udało się wy­eli­mi­no­wać ko­lej­nego „wa­riata” za kie­row­nicą, który nie tylko mógł na­ra­zić swoje ży­cie ta­ra­nu­jąc ko­lejne po­jazdy, lecz co gor­sze, za­cho­dziło re­alne za­gro­że­nia po­trą­ce­nia przy­pad­ko­wych osób. Dal­szą jazdę kon­ty­nu­ował wspól­nie z we­zwa­nymi na miej­sce funk­cjo­na­riu­szami KPP.

 

Parkując 1 listopada.

DSCF3680Ce­lem jak naj­spraw­niej­szego za­bez­pie­cze­nia bez­pie­czeń­stwa osób od­wie­dza­ją­cych sta­ra­cho­wic­kie groby, uru­cho­mione zo­stały dzia­ła­nia ma­jące na celu zor­ga­ni­zo­wa­nie jak naj­więk­szej ilo­ści miejsc par­kin­go­wych w oko­li­cach cmen­ta­rzy. Swo­ich dzia­łań w re­jo­nach cmen­ta­rzy, nie ogra­ni­czamy wy­łącz­nie do dzia­łań od­bie­ra­nych przez nie­któ­rych jako re­stryk­cyjne, lecz by po­móc jak naj­więk­szej licz­bie miesz­kań­ców w bez­piecz­nym do­tar­ciu i po­wro­cie z od­wie­dzin na gro­bach bli­skich osób. W wy­niku prze­pro­wa­dzo­nej roz­mowy z ad­mi­ni­stra­cją placu tar­go­wego przy ul. Tar­go­wej, otrzy­ma­li­śmy po­zy­tywną od­po­wiedź na na­szą prośbę o bez­płat­nym udo­stęp­nie­niu placu tar­go­wego (z tyłu wia­duktu ) dla zmo­to­ry­zo­wa­nych osób, które w dniu 1 li­sto­pada będą od­wie­dzać groby w re­jo­nie osie­dla Łazy. Po­nadto w wy­niku prze­pro­wa­dzo­nej roz­mowy z dy­rek­cją firmy PKC GROUP i dzięki ich uprzej­mo­ści, moż­liwe bę­dzie bez­płatne po­zo­sta­wie­nie po­jaz­dów na par­kingu umiej­sco­wio­nym na te­re­nie firmy przy ul. Ra­dom­skiej. Jak co roku Nad­le­śnic­two Sta­ra­cho­wice udo­stęp­niło jako miej­sce do par­ko­wa­nia wolny te­ren przy ul. Ra­dom­skiej. Aby unik­nąć nie­po­trzeb­nego wy­sta­wa­nia w kor­kach, go­rąco za­chę­camy do ko­rzy­sta­nia z tych propozycji.

Przed 1 listopada.

Główne (3)Funk­cjo­na­riu­sze Straży Miej­skiej roz­po­częli wzmo­żone kon­trole i ob­ser­wa­cje te­re­nów sta­ra­cho­wic­kich cmen­ta­rzy. W trak­cie pie­szych pa­troli te­re­nów cmen­ta­rzy, spo­ty­kamy się z roz­tar­gnie­niem lub bra­kiem roz­sądku ze strony osób po­rząd­ku­ją­cych groby naj­bliż­szych. Pa­mię­tajmy aby w trak­cie po­rząd­ko­wa­nia gro­bów, nie po­zo­sta­wiać ani na chwilę to­rebki czy sa­szetki bez opieki, gdyż ła­two mo­żemy stać się świa­do­mym ce­lem dla po­ten­cjal­nego cmen­tar­nego zło­dzieja. Nie za­bie­rajmy ze sobą więk­szych sum pie­nię­dzy i cen­nych przed­mio­tów. W trak­cie pa­tro­lo­wa­nia te­re­nów cmen­ta­rzy, straż­nicy wrę­czać będą ulotkę z prak­tycz­nymi po­ra­dami jak ustrzec się ata­kom „hien cmen­tar­nych”. Ulotki in­for­ma­cyjne zo­staną rów­nież za­miesz­czone przed wej­ściami do sta­ra­cho­wic­kich ne­kro­poli oraz w au­to­bu­sach ko­mu­ni­ka­cji miej­skiej, zwłasz­cza na li­niach prze­wo­żą­cych pa­sa­że­rów na cmen­ta­rze. W wy­padku za­uwa­że­nia ja­kie­go­kol­wiek przy­padku za­kłó­ca­nia po­rządku na te­re­nie cmen­ta­rza, pro­simy o jak naj­szyb­szy kon­takt te­le­fo­niczny z na­szym dy­żur­nym Straży Miej­skiej pod te­le­fo­nem 2746248, aby­śmy mo­gli jak naj­szyb­ciej za­re­ago­wać i na­tych­miast wy­eli­mi­no­wać wy­stę­pu­jące za­gro­że­nie.DSC_0200

 

 

 

 

 

Patrol starachowickiej Straży Miejskiej najlepszy w województwie!!! Mamy złoto!!!

GłówneW dniu dzi­siej­szym na te­re­nie Ko­mendy Wo­je­wódz­kiej Po­li­cji w Kiel­cach, ro­ze­grany zo­stał fi­nał XII Świę­to­krzy­skich Za­wo­dów „Pa­trol Roku Straży Miej­skiej 2015”. Prze­pro­wa­dzone za­wody były do­sko­nałą oka­zją spraw­dze­nia stop­nia wy­szko­le­nia, jak rów­nież pra­wi­dło­wego przy­go­to­wa­nia za­wo­do­wego funk­cjo­na­riu­szy oraz w kon­se­kwen­cji do wy­ło­nie­nia naj­lep­szych straż­ni­ków z wszyst­kich ko­mend Straży Miej­skich i Gmin­nych. O ran­dze za­wo­dów świad­czy rów­nież fakt, iż patro­nat nad za­wo­dami ob­jęli: Wo­je­woda Świę­to­krzy­ski, Mar­sza­łek Wo­je­wódz­twa Świę­to­krzy­skiego, Świę­to­krzy­ski Ko­men­dant Wo­je­wódzki Po­li­cji w Kiel­cach oraz Pre­fekt Wo­je­wódz­twa Świę­to­krzy­skiego Kra­jo­wej Rady Ko­men­dan­tów Straży Miej­skich i Gmin­nych RP. Z sa­tys­fak­cją in­for­mu­jemy, iż pa­trol sta­ra­cho­wic­kiej jed­nostki Straży Miej­skiej w skła­dzie specj. Łu­kasz Za­czyń­ski oraz mł.specj. Pa­weł Jam­ski po za­cię­tej ry­wa­li­za­cji za­jął pierw­sze miej­sce w wo­je­wódz­twie w tych pre­sti­żo­wych za­wo­dach!!!

 

2

 

Powrót do góry