Nie bądź obojętny. Reaguj!!! Zadzwoń na numer Straż Miejska 41 274 62 48

Szpecące banery.

Funk­cjo­na­riu­sze Straży Miej­skiej kon­ty­nu­ują ko­lejne dzia­ła­nia ma­jące na celu po­prawę es­te­tyki te­re­nów na­szego mia­sta. Straż­nicy roz­po­częli kon­trolę pod­le­głych służ­bowo re­wi­rów, ze zwró­ce­niem szcze­gól­nej uwagi na szyldy i ba­nery in­for­ma­cyjno — re­kla­mowe, za­miesz­czane min. w pa­sach dro­go­wych, w spo­sób utrud­nia­jący wi­docz­ność i stwa­rza­ją­cych

Czy­taj więcej

Ogłoszenie — brak wody.

Brak dostaw wodyStraż Miej­ska in­for­muje miesz­kań­ców ulic Ki­liń­skiego, Sło­wac­kiego (ZDZ, przy­chod­nie), że w dniu 15 kwiet­nia w go­dzi­nach 07:30 – 19:30 na­stąpi prze­rwa w do­sta­wie wody. Sy­tu­acja spo­wo­do­wana bę­dzie pra­cami re­mon­to­wymi na sieci wodociągowej.

Wspólne działania kontrolne SCSM.


Sta­ra­cho­wiccy straż­nicy miej­scy wspól­nie z funk­cjo­na­riu­szami Służby Cel­nej roz­po­częli dzia­ła­nia kon­tro­lne te­re­nów placu tar­go­wego pod ką­tem wy­eli­mi­no­wa­nia przy­pad­ków wpro­wa­dza­nia do han­dlu wy­ro­bów al­ko­ho­lo­wych i ty­to­nio­wych bez ak­cyzy, jak rów­nież le­ków po­cho­dzą­cych z nie­wia­do­mych źró­deł. Funk­cjo­na­riu­sze kon­tro­lo­wali rów­nież prze­strze­ga­nie za­pi­sów kon­wen­cji o mię­dzy­na­ro­do­wym han­dlu dzi­kimi zwie­rzę­tami i ro­śli­nami, ga­tun­ków za­gro­żo­nych wy­gi­nię­ciem — CITES. Ga­tunki, o któ­rych mówi CITES, to ga­tunki które są

Czy­taj więcej

W potrzebie.

Dy­żurny Straży Miej­skiej otrzy­mał in­for­ma­cję, iż na te­re­nie Urzędu Mia­sta prze­bywa osoba, spra­wia­jąca wra­że­nie za­gu­bio­nej. Funk­cjo­na­riusz kon­tro­lu­jący ko­ry­ta­rze bu­dynku, już po chwili za­uwa­żył sie­dzą­cego star­szego męż­czy­znę, który stra­cił orien­ta­cję co do miej­sca ak­tu­al­nego prze­by­wa­nia. W wy­niku prze­pro­wa­dzo­nej roz­mowy, usta­lił dane oso­bowe oraz ad­res za­miesz­ka­nia 88-letniego miesz­kańca Sta­ra­cho­wic. Ze względu na po­gar­sza­jące się wa­runki at­mos­fe­ryczne oraz re­alną moż­li­wość

Czy­taj więcej

Powrót do góry