Nie bądź obojętny. Reaguj!!! Zadzwoń na bezpłatny numer alarmowy 986

Radosnych Świąt!

Naj­ser­decz­niej­sze życze­nia zdro­wych, ra­do­snych i spo­koj­nych Świąt Wiel­kiej Nocy, smacz­nego jajka, mo­krego dyn­gusa, od­po­czynku w ro­dzin­nym gro­nie, mnó­stwa wio­sen­nego opty­mi­zmu. Niech każdy z nas wy­ko­rzy­sta ten czas jak naj­le­piej.

 

W imie­niu wszyst­kich funk­cjo­na­riu­szy Straży Miej­skiej w Sta­ra­cho­wi­cach życze­nia składa Ko­men­dant Straży Miej­skiej Wal­de­mar Jakubowski

Kontrolujemy place zabaw.

Wio­sna, czas tak długo ocze­ki­wany przez dzieci, dla któ­rych sło­neczna po­goda sprzyja za­ba­wom na świe­żym  powietrzu.Niemal na każ­dym placu za­baw, wi­dać ba­wiące się gro­madki naj­młod­szych. Ku ich ucie­sze i przede wszyst­kim w tro­sce o ich bez­pie­czeń­stwo nasi funk­cjo­na­riu­sze wy­ru­szyli na

Czy­taj więcej

Dzikie wysypiska.

Pod­rzu­ca­jący śmieci chwy­tają się „ta­nich” spo­so­bów wy­zby­wa­nia się swo­ich nie­czy­sto­ści. Jedni z przy­zwy­cza­je­nia, dru­dzy z wy­god­nic­twa, nie kal­ku­lu­jąc na­wet, ile kosz­tuje le­galny wy­wóz nie­czy­sto­ści, w po­rów­na­niu do póź­niej­szych kosz­tów po­no­szo­nych z ty­tułu li­kwi­da­cji „dzi­kiego wy­sy­pi­ska”. Opłata za wy­wóz śmieci

Czy­taj więcej

Fotoradar.

Sta­ra­cho­wicki foto­ra­dar jest ob­słu­gi­wany przez prze­szko­lo­nego w tym za­kre­sie straż­nika i usta­wiany zgod­nie z ozna­ko­wa­niem, umiesz­czo­nym w re­jo­nach sta­ty­stycz­nie naj­bar­dziej za­gro­żo­nych i nie­bez­piecz­nych, które są okre­ślane na pod­sta­wie ana­lizy zda­rzeń w ru­chu dro­go­wym na te­re­nie mia­sta, spo­rzą­dza­nej przez Na­czel­nika WRD KPP. Przez okres 2013 roku,

Czy­taj więcej

Powrót do góry