Nie bądź obojętny. Reaguj!!! Zadzwoń na bezpłatny numer alarmowy 986

Uwaga na utrudnienia w ruchu.

Przed­się­bior­stwo Wo­do­cią­gów i Ka­na­li­za­cji Spółka z o.o. w Sta­ra­cho­wi­cach in­for­muje, że w dniu 27.01.2015r. na skrzy­żo­wa­niu ulic Długa/ Krań­cowa pro­wa­dzone będą prace ziemne ma­jące na celu usu­nię­cie awa­rii sieci wo­do­cią­go­wej. W związku z po­wyż­szym na­leży spo­dzie­wać się utrud­nień w ru­chu dro­go­wym na w/w skrzy­żo­wa­niu. Ru­chem po­jaz­dów kie­ro­wać będą prze­szko­leni pra­cow­nicy Przed­się­bior­stwa Wo­do­cią­gów i Ka­na­li­za­cji. Prace na­praw­cze za­pla­no­wane są w go­dzi­nach 7–16. Pro­simy o zwra­ca­nie szcze­gól­nej uwagi na zmiany or­ga­ni­za­cji ru­chu drogowego.

Kwesta na leczenie małej Gai.

W naj­bliż­szą nie­dzielę w Sta­ra­cho­wi­cach od­bę­dzie się kwe­sta, pod­czas któ­rej zbie­rane będą pie­nią­dze na le­cze­nie ma­łej Gai. Pie­nią­dze, do ozna­ko­wa­nych, cha­rak­te­ry­stycz­nych pu­szek ze zdję­ciem Gai zbie­rać będą człon­ko­wie spe­cjal­nie po­wo­ła­nego Spo­łecz­nego Ko­mi­tetu Po­mocy dla Gai,

Czy­taj więcej

Bo do swojej altany jest za daleko.

W wy­niku po­nie­dział­ko­wych dzia­łań na ul. Za­chod­niej pro­wa­dzo­nych przez re­wi­ro­wego Straży Miej­skiej do­szło do usta­le­nia trzech spraw­ców za­nie­czysz­cze­nia te­renu, któ­rzy wy­brali drogę „na skróty”, czyli za­miast wy­rzu­cać śmieci do swo­jej al­tany śmiet­ni­ko­wej pod­jęli de­cy­zję wy­rzu­ce­nia ich na par­king,

Czy­taj więcej

Komunikat Straży Miejskiej – nadciąga porywisty wiatr.

W związku z otrzy­ma­nymi in­for­ma­cjami do­ty­czą­cymi na­dej­ścia po­ry­wi­stych wia­trów, nasi funk­cjo­na­riu­sze otrzy­mali po­le­ce­nie, bie­żą­cego mo­ni­to­wa­nia wszel­kich utrud­nień zwią­za­nych z po­gar­sza­ją­cymi się wa­run­kami at­mos­fe­rycz­nymi. W trak­cie

Czy­taj więcej

Powrót do góry