Nie bądź obojętny. Reaguj!!! Zadzwoń na bezpłatny numer alarmowy 986

Niszczył bilbordy wyborcze.

Zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym w Pol­sce pra­wem, w cza­sie trwa­nia kam­pa­nii wy­bor­czej wszel­kie ma­te­riały wy­bor­cze za­wie­ra­jące ozna­cze­nia ko­mi­tetu wy­bor­czego od któ­rego po­cho­dzą, pod­le­gają praw­nej ochro­nie. Prawna ochrona ma­te­ria­łów wy­bor­czych to nic in­nego jak za­kaz ich nisz­cze­nia, usu­wa­nia, za­ma­lo­wy­wa­nia itp. pod groźbą kary. Nie­stety, na te­re­nie na­szego mia­sta do­szło w ostat­nim okre­sie do eska­la­cji nisz­cze­nia nie tylko bil­bor­dów i pla­ka­tów wy­bor­czych, lecz rów­nież wiat przy­stan­ko­wych. Spo­sób dzia­ła­nia i skala

Czy­taj więcej

Nocny awanturnik.

Funk­cjo­na­riu­sze Straży Miej­skiej i Po­li­cji peł­niący nocną służbę na te­re­nie mia­sta, o godz.01.30 otrzy­mali zgło­sze­nie do­ty­czące nie­trzeź­wego i awan­tu­ru­ją­cego się pa­sa­żera tak­sówki, który nie chce uiścić opłaty za wy­ko­nany kurs i jest bar­dzo agre­sywny w sto­sunku do kie­rowcy. W wy­niku na­tych­mia­stowo

Czy­taj więcej

Pijani na skuterze.

Funk­cjo­na­riu­sze Straży Miej­skiej pa­tro­lu­jący o godz.15.30 te­ren ulicy Le­śnej za­uwa­żyli dwu­oso­bową za­łogę mo­to­ro­weru, z któ­rych pa­sa­żer nie po­sia­dał obo­wiąz­ko­wego ka­sku ochron­nego. Spo­sób pro­wa­dze­nia sku­tera wska­zy­wał jed­no­znacz­nie iż kie­ru­jący „za­tan­ko­wał” nie tylko bak pro­wa­dzo­nego  sku­tera. Nie­bez­pieczny styl jazdy wska­zy­wał iż za chwilę ja­dący z tyłu, na wła­snej skó­rze może od­czuć brak ochrony głowy.  Ze względu na re­alne za­gro­że­nie

Czy­taj więcej

To już nie głupi wybryk.

Kie­rowcy po­jaz­dów uprzy­wi­le­jo­wa­nych ze względu na ko­niecz­ność szyb­kiego przy­by­cia na miej­sce zda­rze­nia, mają sze­reg upraw­nień uła­twia­ją­cych im po­ru­sza­nie się po dro­gach. Upraw­nie­nia te przy­słu­gują im jed­nak tylko w sy­tu­acji gdy uczest­ni­czą min. w ak­cji zwią­za­nej

Czy­taj więcej

Powrót do góry