Nie bądź obojętny. Reaguj!!! Zadzwoń na bezpłatny numer alarmowy 986

(Nie)Legalny hazard.

GłówneObo­wią­zu­jąca Ustawa z dnia 19 li­sto­pada 2009 r. o grach ha­zar­do­wych w art. 14 ust.1 ogra­ni­czyła moż­li­wość urzą­dza­nia gier na au­to­ma­tach do ka­syn gry. Po­mimo to, na te­re­nie wo­je­wódz­twa świę­to­krzy­skiego ilość nie­le­gal­nych punk­tów, w któ­rych są urzą­dzane gry ha­zar­dowe ulega cią­głemu wzro­stowi. Wzrost liczby nie­le­gal­nych punk­tów może spo­wo­do­wać po­ważne kon­se­kwen­cje spo­łeczne zwią­zane z uza­leż­nie­niem mło­dzieży od gier ha­zar­do­wych. Dla­tego tak ważne jest po­dej­mo­wa­nie wspól­nych dzia­łań przez służby, ma­jące na celu ogra­ni­cze­nie, a w kon­se­kwen­cji li­kwi­da­cję tego nie­ko­rzyst­nego spo­łecz­nie zja­wi­ska.

Czy­taj więcej

Nieprawidłowe „parkowanie”

 

Pijani na ławceCo­raz licz­niej­sze zgło­sze­nia do­ty­czące osób nie­trzeź­wych (ko­lejne „re­kor­dowe” wtor­kowe po­łu­dnie — 4 nie­trzeź­wych w trak­cie jed­nej zmiany, w okre­sie I pół­ro­cza 2014 ogó­łem do­pro­wa­dzono 95 nie­trzeź­wych! czyli tyle samo, co za cały po­przedni 2013 rok)

Czy­taj więcej

Piorun” strzelił w brzozę.

Brzoza główne

Pio­run jest bar­dzo sil­nym na­tu­ral­nym, wy­ła­do­wa­niem elek­tro­sta­tycz­nym w at­mos­fe­rze, zwy­kle to­wa­rzy­szący bu­rzom. Pio­ru­nowi czę­sto to­wa­rzy­szy grom dźwię­kowy oraz zja­wi­sko świetlne zwane bły­ska­wicą. „Grzmot” jest skut­kiem bar­dzo gwał­tow­nego roz­grza­nia po­wie­trza. Róż­nica we wzro­ście tem­pe­ra­tury po­wie­trza, po­wo­duje sko­kowy wzrost ci­śnie­nia.

Czy­taj więcej

Zapraszamy na charytatywny maraton Dance Z sercem dla Gosi:)

19 lipca 2014r. (so­bota) na Miej­skiej Hali Spor­to­wej przy ulicy Jana Pawła II w Sta­ra­cho­wi­cach od­bę­dzie się cha­ry­ta­tywny Ma­ra­ton Dance na rzecz Mał­gosi Sob­czyk, 15-letniej miesz­kanki na­szego mia­sta, która od uro­dze­nia musi zma­gać się  z wie­loma przy­pa­dło­ściami. Uro­dziła się  z ca­łym ze­spo­łem wad roz­wo­jo­wych, ma chore serce, a w czerwcu br. usu­nięto jej jedną z ne­rek. W tej chwili czuje się do­brze, ale wy­maga dal­szego le­cze­nia. Ko­nieczna jest

Czy­taj więcej

Powrót do góry