Nie bądź obojętny. Reaguj!!! Zadzwoń na bezpłatny numer alarmowy 986

Pijani na skuterze.

Funk­cjo­na­riu­sze Straży Miej­skiej pa­tro­lu­jący o godz.15.30 te­ren ulicy Le­śnej za­uwa­żyli dwu­oso­bową za­łogę mo­to­ro­weru, z któ­rych pa­sa­żer nie po­sia­dał obo­wiąz­ko­wego ka­sku ochron­nego. Spo­sób pro­wa­dze­nia sku­tera wska­zy­wał jed­no­znacz­nie iż kie­ru­jący „za­tan­ko­wał” nie tylko bak pro­wa­dzo­nego  sku­tera. Nie­bez­pieczny styl jazdy wska­zy­wał iż za chwilę ja­dący z tyłu, na wła­snej skó­rze może od­czuć brak ochrony głowy.  Ze względu na re­alne za­gro­że­nie

Czy­taj więcej

To już nie głupi wybryk.

Kie­rowcy po­jaz­dów uprzy­wi­le­jo­wa­nych ze względu na ko­niecz­ność szyb­kiego przy­by­cia na miej­sce zda­rze­nia, mają sze­reg upraw­nień uła­twia­ją­cych im po­ru­sza­nie się po dro­gach. Upraw­nie­nia te przy­słu­gują im jed­nak tylko w sy­tu­acji gdy uczest­ni­czą min. w ak­cji zwią­za­nej

Czy­taj więcej

Prawdziwy przyjaciel.

W swo­jej pracy czę­sto spo­ty­kamy się z krzywdą jaką po­trafi wy­rzą­dzić czło­wiek bez­bron­nemu zwie­rzę­ciu. Szkoda, że wo­kół nas jest co­raz mniej osób, które są w sta­nie od­wza­jem­nić mi­łość jaką ob­da­rzają nas nasi czwo­ro­nożni przy­ja­ciele. Świad­czy o tym nie­wąt­pli­wie wzra­sta­jąca z dnia na dzień ilość in­ter­wen­cji zgła­sza­nych do ko­mendy Straży Miej­skiej,

Czy­taj więcej

Wyprzedził krzepnięcie betonu.


Za­nie­czysz­cze­nie drogi roz­la­nym be­to­nem nie ma je­dy­nie aspektu es­te­tycz­nego, choć trzeba przy­znać że ład­nie nie wy­gląda. Gruba war­stwa be­tonu roz­la­nego na pra­wie 100 me­tro­wym od­cinku ul. Mio­do­wej i 6-go Wrze­śnia nio­sła ze sobą spore nie­bez­pie­czeń­stwo. Kie­rowca wy­jeż­dża­jąc zza wznie­sie­nia lub za­krętu, mógł nie zdą­żyć wy­ha­mo­wać po­jazdu i wpaść w ostry po­ślizg. Dla­tego tak ważne były szyb­kie dzia­ła­nia straż­ni­ków, ma­jące na celu nie tylko sku­teczne

Czy­taj więcej

Powrót do góry