Nie bądź obojętny. Reaguj!!! Zadzwoń na bezpłatny numer alarmowy 986

Kurs Obroń się sama 2014 zakończony.

Do­bie­gła końca ko­lejna edy­cja kursu sa­mo­obrony dla ko­biet pod ha­słem „Obroń się sama!”, re­ali­zo­wa­nego w ra­mach pro­gramu „Sta­ra­cho­wice bez­pieczne w prak­tyce”. Przez okres pra­wie dwóch mie­sięcy 70 miesz­ka­nek Po­wiatu Sta­ra­cho­wic­kiego  uczyło się jak sku­tecz­nie ra­dzić so­bie w sy­tu­acjach za­gro­że­nia ży­cia i zdro­wia, jak bły­ska­wicz­nie roz­po­zna­wać nie­bez­pie­czeń­stwo i od­po­wied­nio na nie re­ago­wać. Cię­żar tre­nin­gów nie po­ko­nał naj­bar­dziej wy­trwa­łych,

Czy­taj więcej

Na chwilę przed Świętem Zmarłych.

Funk­cjo­na­riu­sze Straży Miej­skiej kon­ty­nu­ują wzmo­żone, ca­ło­do­bowe kon­trole i ob­ser­wa­cje te­re­nów sta­ra­cho­wic­kich cmen­ta­rzy, re­agu­jąc na każdy sy­gnał zgła­szany przez miesz­kań­ców. Na­szych dzia­łań, nie ogra­ni­czamy wy­łącz­nie do dzia­łań od­bie­ra­nych przez nie­któ­rych jako re­stryk­cyjne. W wy­niku roz­mowy prze­pro­wa­dzo­nej z ad­mi­ni­stra­cją placu tar­go­wego przy ul. Tar­go­wej, otrzy­ma­li­śmy po­zy­tywną od­po­wiedź na na­szą prośbę o bez­płat­nym udo­stęp­nie­niu placu tar­go­wego (z tyłu wia­duktu) dla osób zmo­to­ry­zo­wa­nych, które w dniu 1 li­sto­pada będą od­wie­dzać groby naj­bliż­szych. Aby unik­nąć nie­po­trzeb­nego wy­sta­wa­nia w kor­kach, go­rąco za­chę­camy do sko­rzy­sta­nia z tej propozycji.

Na grób z narkotykami?

Funk­cjo­na­riu­sze Straży Miej­skiej kon­ty­nu­ując wzmo­żone kon­trole i ob­ser­wa­cje te­re­nów sta­ra­cho­wic­kich cmen­ta­rzy, w dniu wczo­raj­szym do­ko­nali uję­cia 19-latka po­sia­da­ją­cego nar­ko­tyki. Re­wi­rowi pa­tro­lu­jący oto­cze­nie cmen­ta­rza przy ul. Ił­żec­kiej, około godz. 20.00 za­uwa­żyli dwóch po­dej­rza­nie za­cho­wu­ją­cych się

Czy­taj więcej

Błąkając się po mieście.

W naj­bliż­szym okre­sie czeka nas spa­dek tem­pe­ra­tur, dla­tego sta­ra­cho­wicka Straż Miej­ska po­dob­nie jak w la­tach ubie­głych, roz­po­częła dzia­ła­nia pre­wen­cyjne, kon­tro­lu­jąc miej­sca gdzie mogą prze­by­wać osoby bez­domne. Jest to o tyle ważne, iż osoby bez­domne po­zo­sta­wione bez po­mocy, mogą zo­stać w tym trud­nym okre­sie

Czy­taj więcej

Powrót do góry